کتاب

کتابتونونه څنګه رامنځ ته شوه؟

د يو حقيقي کتابتون رامنځ ته کېدل، د نن څخه ۸۰۰۰ کلونو وړاندې تاريخ پورې اړه لري. د بين النهرين خلکو به د خټينو او نم لرونکو تختو پر مخ د يوې تېره لرګي په مرسته چې پانې ته ورته و؛ ليکل کول. پانه يو لرګينه، کوکې ته ورته پارچه ده چې په اوسني عصر کې يې ترکاڼان او خس ماتوونکي کاروي. په همدې اساس د بين النهرين د...

نور یی ولوله arrow_left [#335] Created with Sketch.