ټولنه

د طالبانو پر وړاندې مدني مقاومت

افغانستان کې وروستۍ سياسي زلزلې – واک ته د طالبانو بيا رسېدل – د افغانستان خلک له عقلاني او احساسي نظر نه حیرانه او ناهيلي کړي دي. هېڅ چا د طالبانو د بېرته چټک راتګ وړاندوينه نه وه کړې. ډېرو لږو کسانو داسې فکر کوه چې طالبان دې بيا د افغانستان پر انسان د ټول هېواد په کچه غير انساني قوانين تحميل او زنداني يې...

نور یی ولوله arrow_left [#335] Created with Sketch.