نصیر آرین

مهاجرت و جابه‌جایی نشانه‌ها

14 جوزا 1402

نصیر آرین

تولید گفتمان‌ها بازبسته به جابه‌جایی، کدگذاری، جهت‌مندی و مکان‌مندی نشانه‌هاست. اگر نشانه‌ها در یکی از این جهت‌ها دچار تغییر نشود، با گفتمان جدیدی مواجه نخواهیم شد. جابه‌جایی یک نشانه باعث می‌شود که کدهای موجود در آن خلع مفهوم شوند و مسیر حرکتش را تغییر دهد. بنابراین، امر جابه‌جایی نشانه‌ها به عنوان نقطه عبور از گفتمانی به...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.