مجازات در ورزش‌گاه‌ها

مجازات در ورزش‌گاه‌ها: آیا فعالیت ورزشی افغانستان تعلیق خواهد شد؟

3 جوزا 1402

ماتا

تنبیه و اجرای مجازات بدنی در ورزش‌گاه‌ها و مکان‌های ورزشی، ممکن است ورزشی‌ را که در زمین آن مجازات صورت می‌گیرد، تعلیق کند و فدراسیون‌های جهانی اجازه فعالیت به آن رشته‌ی ورزشی را ندهند. در آخرین گزارش تحقیقی دفتر معاونت سازمان ملل متحد که هژدهم ثور ۱۴۰۲ به نشر رسید، آمده‌است که در شش ماه اخیر، ۱۷۴ مرد، ۵۸ زن و ۲ کودک در انظار عمومی ...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.