مبارزه

هشدار از فراموشی زنان افغانستان در کارزار مبارزه با واپس‌گرایی

پس از سقوط کابل در بیست‌وچهارم اسد ۱۴۰۰خورشیدی، در کنار غم نان و غم جان، نگرانی جدی شهروندان افغانستان این بوده که سرنوشت دست‌آوردهای بیست‌ ساله در همه بخش‌ها و به‌ویژه در حوزه‌ی حقوق زنان به کجا خواهد کشید؟ محور بحث‌ها در تمامی گفتمان‌های رسانه‌ای و فضای عمومی، در کنار نکوهش عمل‌کرد گروه حاکم و ابراز بیزاری از آن، سرنوشت رو به ‌زوال د...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.