فساد

تراژدی حکومت‌داری و صلح در افغانستان: کم بها دادن به فهم محلی از مشکلات

به تاریخ پانزدهم آگست، در پیش چشم متحیر مردم افغانستان و جهان، جمهوری افغانستان فرو پاشید. سقوط چنان سریع اتفاق افتاد که مردم افغانستان و حامیان بین‌المللی دولت افغانستان غافل‌گیر شدند. هنوز که دو سال از آن سقوط می‌گذرد، این روی‌داد برای مردم افغانستان چنان رازی ناگشوده باقی مانده‌است. این‌که تلاش‌های صلح جامعه جهانی چرا موفق نشد، علت‌...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.