شبکه‌های مجازی

بر سر روزنامه‌نگاری و رسانه در سال ۲۰۲۴ چه خواهد آمد؟

16 دلو 1402

زبیر رضوان

با آمدن شبکه‌های مجازی و گسترش آن، یکی از آسیب‌هایی که به ذهن مخاطبان آن وارد شد، فوران اطلاعات و سرگرمی‌های پانزده ‌ثانیه‌یی بود. البته بعد دیده شد که آسیب آن به کودکان بیشتر از بزرگ‌سالان است. این فوران محتوای زودگذر، توانایی ذهنی کودکان را در تمرکز بر ارتباطات درازمدت آسیب زده است. برای همین، در اصطلاحات درمانی، اصطلاحی افزوده شد که...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.