سینمای امریکا

ملودرام رسوایی: شرحی بر فیلم می دسامبر

یادآوری: این نوشته ممکن است برخی از جزییات فیلم را افشا کند. 

می دسامبر یک اصطلاح قدیمی برای بیان وضعیتی ست که در آن یک رابطه عاشقانه بین دو نفر با اختلاف سنی قابل توجهی شکل گرفته باشد. درست مثل اختلاف ماه می با دسامبر.

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.