جنگ اوکراین

توصیه‌هایی برای امریکا: جنگ اوکراین و درس‌هایی که امریکا باید از افغانستان بگیرد

14 سرطان 1402

زبیر رضوان

با خروج آخرین سربازان شوروی از افغانستان در سال ۱۹۸۹ که در پی شورشی با حمایت و رهنمایی امریکا شکست خوردند، یک پیام به مراکز سی‌آی‌ای مخابره شد که تنها دو واژه بود: «ما بردیم.»

این از آخرین لحظه‌های جنگ سرد بود، چیزی که دو سال بعد در هل دادن اتحاد جماهیر شوروی به سقوط، کمک...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.