امام حسین

اشرف غنی امام حسین را بیشتر دوست داشت یا اجمل احمدی را؟

اشرف غنی از قدیم به امام حسین ارادت خاص داشت، تا حدی که جایگاه او را تا حد نواسه خدا ارتقا داد. البته، شاید هم به ارتقا دادن بیشتر از امام حسین اعتقاد داشت و در آن سخنرانی تاریخی، امام حسین تنها وسیله تبارز این احساس نیک شده بود. این تصور مردم خوش قلب است که در آن سخنرانی تاریخی او خطای لفظی انجام داده بود، نه، واقعا مساله، ارتقای ج...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.