ادبیاب

دمی با «دم‌بند»

بخش دوم:

به باور من، شعر کوتاه سپید امروزی در برابر شعرهای بلند قرار می‌گیرد؛ به این معنی که در شعرهای بلند ما مجبور نیستیم تا شعر حتمن فضای بسته و قراردادی داشته باشد. شاعر آزادی دارد و می‌تواند از یک موتیف به موتیف دیگر وارد شود و سطرها را ادامه دهد تا آن‌جایی ...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.