مرسل سیاس

نویسنده و فعال حقوق بشر

وزن سرزمین ما

5 سرطان 1402

مرسل سیاس

بسته­­‌ی ده کیلویی یا اندکی بیشتر از آن، از کابل به پاریس می‌رسد. این بسته پر است از عطر و بو. بوی دستان مادرم. از لابه‌لای بسته‌بندی، بوی کابل، بوی کتاب­‌هایم و کتابی که در صفحه‌ی اولش خواهرم نوشته: «برای لبخندت، هنگام بوییدن برگه‌هایش.»

بوی بلخ در فرش­ دست‌بافت، بوی هرا...

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.