حبیب حمیدزاده

نویسنده

مقاومت مدنی علیه طالبان

زلزله‌ی سیاسی اخیر در افغانستان – قدرت‌گیری دوباره‌ی طالبان – مردم افغانستان را از نظر عقلانی و احساسی حیرت‌زده کرد و نومید ساخته‌است. هیچ کس برگشت سریع دوباره‌ی طالبان را پیش‌بینی نکرده بود. کمتر کسی باور می‌کرد که طالبان دوباره قوانین بدوی و غیرانسانی را بر انسان افغانستان تحمیل کنند و زندانی بسازند به وسعت کل کشور.

بیشتر arrow_left [#335] Created with Sketch.